Curs Atestat ADR - Cisterne

 Curs Atestat ADR - Cisterne - Gratuit

atestat ADR cisterne gratuit soferi comunitari


II TRANSPORTUL MARFURILOR
PERICULOASE IN CISTERNA

 
TIPURI DE CISTERNE 

       Cisternele sunt destinate transportului de mărfuri periculoase în cantităţi însemnate. Din punct de vedere al ADR, există mai multe tipuri de vehicule sau containere, cum ar fi:
Containerele cisterne • au o capacitate de peste 450 l
• pot fi manipulate atunci când sunt pline (de exemplu aşezate sau ridicate de pe un vehicul). Cisternele demontabile • au o capacitate de peste 450 l. • pot fi ridicate de pe vehicul (de exemplu în timpul verii, când nu se efectuează nici un transport ADR) • nu pot fi manipulate decât dacă sunt goale. Cisternele fixe • au o capacitate de peste 1000 l. • sunt fixate permanent pe saşiu (camioane-cisternă) sau sunt autoportante (majoritatea semiremorcilor cisterne) Vehicule-cisternă • vehiculele care cuprind cisterne fixe Cisternele mobile • sunt containere-cisternă destinate transporturilor multimodale Containerele pentru gaz cu elemente multiple (CGEM) • sunt utilizate numai pentru transportul gazelor • sunt formate dintr-un ansamblu de: • butelii • tuburi • butoaie sub presiune • cadru de butelii sau • cisterne conectate între ele printr-un tub colector şi montate într-un cadru. Vehiculele-baterie • vehicule cu un ansamblu de butelii montat direct pe vehicul.

PLACUTA DE IDENTIFICARE 

 Fiecare cisternă agreată pentru transportul mărfurilor periculoase ADR trebuie să prezinte o plăcuţă de metal rezistentă la corosiune, fixată permanent pe cisternă, într-un loc uşor accesibil în vederea inspecţiei. Pe această plăcuţă trebuie să fie înscrise, prin presare sau prin orice alt mijloc asemănător, cel puţin informaţiile de mai jos: • numărul de agreare; • denumirea sau sigla constructorului; • numărul de serie al fabricării; • anul fabricării; • presiunea de probă (presiunea manometrică); • capacitatea, iar pentru rezervoarele cu mai multe elemente, capacitatea fiecărui compartiment; • temperatura de calcul (numai dacă este peste +50 °C sau sub -20 °C); • data (luna şi anul) probei iniţiale şi a ultimei probe periodice efectuată; • poansonul expertului care a efectuat probele; • materialul din care este fabricat rezervorul şi, dacă e cazul, învelişul protector al acestuia; • presiunea de probă a ansamblului rezervorului şi presiunea de probă a fiecărui compartiment, exprimată în MPa sau bari (presiune manometrică), dacă presiunea unui compartiment este mai mică decât presiunea rezervorului. In cazul cisternelor cu umplere sau golire sub presiune, se va înscrie în plus presiunea maximă de serviciu autorizată. Pe vehiculul-cisternă sau pe un panou se vor înscrie şi următoarele nformaţii: • numele proprietarului sau al utilizatorului; • masa în vid; • masa maximă autorizată. Aceste menţiuni nu sunt necesare în cazul vehiculelor care transportă cisterne demontabile. 

COMPONENTELE UNEI CISTERNE 
O cisternă se compune din următoarele elemente: 
A. Rezervorul - este învelişul care conţine substanţa. 
B. Elementele de structură ale cisternei: • elementele de structură externă: • sistemul de ancorare (şei) pentru fixarea cisternei pe saşiu; • inelele de întărire sudate la exteriorul cisternei; • arcurile tubulare sudate sau fixate pe părţile laterale superioare, destinate protejării echipamentului de serviciu în caz de răsturnare; • elementele de structură internă: • pereţii despărţitori sau pereţii de la extremităţi - pereţi despărţitori fără nici o deschizătură, care împart cisterna în două sau mai multe compartimente; • spărgătoarele de valuri - pereţi interni prevăzuţi cu deschizături care permit trecerea lichidului în sens longitudinal, având cel puţin o deschizătură care permite trecerea unui om - au rolul de a limita mişcarea lichidului în timpul transportului; • inelele de întărire sudate din interiorul cisternei. 
C. Echipamentul de serviciu: 
a) Dispozitive de încărcare şi descărcare 
b) Instrumente de măsură şi control 
c) Dispozitive de nivel
d) Vana de fază lichidă

 e) Vana de fază gazoasă 
f) Gura de vizitare 
g) Supapa de siguranţă
 h) Discul de ruptură (discul de siguranţă)
 i) Dispozitivul de aerisire sau ventilare
 j) Buşonul filetat sau brida plină 
k) Mijloace de protecţie împotriva căderilor de la înălţime
 l) Priza de împământare 
m) Protecţia calorifugă 
n) Izolaţia termică 
o) Sistemul de încălzire a cisternei In timpul transportului sau al manevrării, echipamentul de serviciu al cisternei trebuie protejat împotriva smulgerii, ruperii sau avarierii. El trebuie să fie compatibil cu substanţele transportate şi să nu permită scurgeri ale acestora, nici chiar în cazul răsturnării vehiculului. 
a. Dispozitive de încărcare şi descărcare Pentru rezervoarele cu golire prin partea de jos. orice rezervor se compartiment trebuie să fie prevăzut cu două dispozitive de închidere în serie, independente unul faţă de altul: vana de fund şi vana terminală de descărcare. Vana de fund (clapeta de fund): • este un dispozitiv care închide din interior partea inferioară rezervorului; • evită pătrunderea lichidului în tubulatura de golire: • împiedică scurgerea produsului în caz de smulgere a tubulaturii de golire; • este obligatoriu ca fiecare compartiment al cisternei (rezervorului) să fie dotat cu o vană de fund situată înaintea vanei terminale de descărcare; • trebuie să rămână închisă în timpul transportului. Intre vana de fund şi vana terminală de descărcare se află tubulatura de golire, care trebuie să fie goală în timpul transportului. Dacă vana de fund nu este etanşă, tubulatura se poate umple cu substanţa transportată şi atunci vana terminală de descărcare trebuie să împiedice eliberarea în exterior a gazelor sau lichidelor periculoase. 
b. Instrumente de măsură şi control O cisternă poate fi dotată cu următoarele tipuri de instrumente: • Manometre (bari): - pentru controlarea presiunii interne (în timpul descărcării sub presiune); - montate între supapa de siguranţă şi discul de ruptură (pentru testarea integrităţii discului de ruptură). • Termometre (°C): - pentru controlul temperaturii substanţei transportate. 
c. Dispozitive de nivel Fiecare compartiment al unei cisterne este dotat cu un dispozitiv ce permite determinarea golurilor minime sau maxime şi a fazei de umplere. Dispozitivele de nivel sunt de trei tipuri: • pentru cisternele care transportă substanţe gazoase (clasa 2); • pentru cisternele care transportă substanţe din clasele 3, 4, 5.1, 8 şi 9 (cu descărcare sub presiune); • pentru cisterne care transportă substanţe cu descărcare prin gravitaţie.
20 2
0
d. Vana de fază lichidă • este dispusă în partea superioară a cisternei • şi interceptează tubul plonjor cu un diametru nominal de 80 mm. • este utilizată la încărcarea sau descărcarea superioară în circuit închis • trebuie dotată cu un buşon filetat şi o bridă plină de siguranţă • rămâne închisă în timpul transportului 

e. Vana de fază gazoasă Este dispusă în partea superioară a cisternei şi are un diametru nominal de 25-40 mm. Această vană este utilizată la: • efectuarea încărcării în circuit închis; • punerea sub presiune a cisternei; • revenirea vaporilor în rezervorul clientului în timpul încărcării sau descărcării în circuit închis. Vana de fază gazoasă poate fi racordată la tubulatura de presiune, putându-se deschide şi pentru a permite intrarea aerului comprimat în cisternă.
 f. Gura de vizitare Gura de vizitare poate avea o formă ovală sau circulară şi trebuie să fie suficient de mare ca să permită trecerea unui om. In timpul operaţiunilor de încărcare, descărcare sau curăţare, capacele de vizitare pot rămâne deschise, dar ele rămân închise pe toată durata transportului.
 g. Supapa de siguranţă Supapa de siguranţă permite evacuarea din rezervor a gazelor formate prin evaporare în timpul exploatării normale, astfel încât presiunea să nu depăşească cu peste 10% presiunea de serviciu indicată pe rezervor. Ea acţionează atât împotriva suprapresiunilor, cât şi a depresurizării. Funcţionează normal închisă şi se montează pe cisternele autorizate pentru descărcare sub presiune.
 h. Discul de ruptură (discul de siguranţă) Discul de ruptură este o placă metalică montată între supapa de siguranţă şi rezervor, care se sparge la o anumită presiune de ruptură bine determinată. Funcţionează normal închis şi este obligatoriu pentru cisternele care transportă produse din clasele 2,4.1, 4.2, 4.3, 6.1, 6.2, 8 şi 9. 
i. Dispozitivul de aerisire sau ventilare Este un dispozitiv care funcţionează normal în poziţia deschis, având rolul să împiedice formarea de vapori la temperatura ambiantă. Se instalează în partea superioară a cisternei pe cisternele atmosferice sau cu descărcare prin gravitaţie. Acest dispozitiv se mai numeşte şi supapă cu patru roluri, deoarece: • permite punerea cisternei în comunicare cu atmosfera; • se deschide la o presiune internă foarte mică (0,01-0,08 bari); • funcţionează împotriva suprapresiunii şi a depresurizării; • împiedică scurgerea lichidului în caz de răsturnare (cu o înclinaţie mai mare de 30°). 
j. Buşonul filetat sau brida plină Acest dispozitiv este obligatoriu, fiind amplasat pe vana terminală de descărcare. El are rolul de a evita pierderile de lichide sau de gaze periculoase în cazul în care vana de fund şi vana terminală de descărcare nu au o închidere perfect etanşă.
21 2
1
k. Mijloace de protecţie împotriva căderilor de la înălţime

  Atunci când o persoană trebuie să manevreze echipamentele situate în partea superioară a unei cisterne, există pericolul căderilor de la înălţime. De aceea cisternele sunt dotate cu următoarele mijloace de protecţie împotriva unor astfel de accidente: • o scară de acces cu trepte antiderapante; • o balustradă rabatabilă; • o pasarelă antiderapantă, cu o lăţime de minimum 400 mm. 
l. Priza de împământare Are rolul de a evita producerea scânteilor care apar datorită diferenţei de potenţial electric dintre rezervor şi instalaţia clientului. Pentru a fi eficace, priza de împământare trebuie să fie conectată cu toate părţile metalice ale rezervorului, fără întreruperi ale acestor conexiuni. Ea se prezintă sub forma unei plăcuţe metalice (cupru, oţel inoxidabil) aplicată pe rezervor. Trebuie evitat orice contact metalic care ar putea provoca o coroziune electrochimică. Cisternele vor fi echipate cu cel puţin o priză de împământare, clar semnalizată, aptă să primească cablul de conexiune electrică. Impământarea este obligatorie în timpul operaţiunilor de încărcare şi descărcare a rezervorului cu substanţe inflamabile (având punctul de inflamabilitate mai mic de 60°C). m. Protecţia calorifugă Este necesară în cazul în care substanţa transportată trebuie menţinută la o temperatură inferioară celei ambiante, ca în cazul substanţelor puternic refrigerate sau al substanţelor care se transportă în stare topită (naftalina). Rezervoarele destinate transportului de gaze lichefiate, a căror temperatură de fierbere la presiunea atmosferică este mai mică de -182°C, nu trebuie să conţină materiale care pot reacţiona periculos în contact cu oxigenul (protecţie neinflamabilă). n. Izolaţia termică Este un înveliş exterior izolant al cisternei, care permite menţinerea unei temperaturi constante a produsului încărcat la cald şi, în acelaşi timp, evită arsurile la contactul cu suprafeţele exterioare ale rezervorului. Poate fi reprezentat de: • un ecran protector contra razelor solare, aplicat cel puţin pe 1/3 superioară şi cel mult pe 1/2 superioară a rezervorului; • un înveliş complet cu o grosime adecvată, construit din materiale izolante. o. Sistemul de încălzire a cisternei In cazul transportului la cald al anumitor substanţe periculoase (de exemplu: sulf, naftalină, bitum etc.), încărcătura trebuie menţinută la o temperatură suficient de ridicată pentru a evita apariţia cristalizărilor ce ar împiedica descărcarea acesteia. In aceste situaţii, cisternele vor fi dotate cu dispozitive de încălzire formate din: • rezistenţe electrice amplasate la exteriorul pereţilor rezervorului; • conducte de dimensiuni mici, sudate la exteriorul pereţilor inferiori, prin care circulă apă sau vapori de apă la temperatură ridicată. încălzirea se va face astfel încât să nu fie afectate dispozitivele de încărcare, descărcare sau echipamentul de serviciu al cisternei.

2
In ADR se arată că vehiculele-cisternă trebuie să îndeplinească anumite condiţii tehnice suplimentare, care sunt: • Bară de protecţie aptă să reziste unui impact din spate, având cel puţin lăţimea cisternei, amplasată la cel puţin 100 mm de partea posterioară a cisternei sau de accesoriile cisternei cele mai proeminente; • Intrerupător al bateriei de acumulatori, cu comandă dublă - în exteriorul şi interiorul vehiculului; • Instalaţie electrică cu protecţie suplimentara; • Echipament de frânare dotat cu ABS; • Dispozitiv de frânare de rezistenţă pentru pante-frâna de anduranţă, care permite stabilizarea vehiculului într-o pantă; • Dispozitiv de limitare a vitezei la maximum 85 km/oră; • Dispozitiv de eşapament orientat astfel încât să evite orice pericol pentru încărcătură; • Alte echipamente ADR; Exigenţele tehnice suplimentare (referitoare, între altele, la sistemul de limitare a vitezei, instalaţia electrică şi împământare) sunt valabile pentru vehiculele folosite la transportul: • în cisterne fixe; • în vehicule-baterie de peste 1000 l; • în cisterne demontabile de peste 1000 l; • în containere-cisternă, cisterne mobile şi CGEM de peste 3000 l. Respectarea acestor exigenţe suplimentare este verificată printr-un control ADR anual, pe baza căruia se eliberează certificatul de agreare ADR pentru vehicul. Puteţi să fiţi sigur că un vehicul îndeplineşte aceste exigenţe suplimentare dacă există pentru vehiculul în cauză un certificat de agreare ADR neexpirat şi valabil pentru produsele transportate .
In plus, aceste vehicule trebuie să fie echipate cu un sistem de antiblocare a frânelor (ABS) şi cu un sistem de frânare de anduranţă. In România, aceste exigenţe tehnice sunt reglementate de OMT nr. 2134/2005-RNTR 3.

              UMPLEREA SI GOLIREA CISTERNELOR 

Măsuri generale pentru umplere

INAINTE DE UMPLERE Măsuri de pregătire • se opreşte motorul • se trage frâna de mână • fumatul este strict interzis; • se închide întrerupătorul bateriei, pentru a evita formarea de scântei în instalaţia electrică a vehiculului; • se racordează cablul de împământare al vehiculului la instalaţia fixă; • se verifică dacă compartimentul de umplere este gol şi curăţat sau dacă produsul este compatibil cu cel care urmează să fie transportat.
IN TIMPUL UMPLERII Opriţi încărcarea substanţelor inflamabile pe timp de furtună. Respectaţi cu stricteţe gradul maxim de umplere, care variază în funcţie de produs. Dacă supraumpleţi cisterna, o creştere a temperaturii va provoca o creştere enormă a presiunii din interior. Supapa de siguranţă se va deschide sau este posibil ca o cisternă ermetică să explodeze.

3
                                         PENTRU GAZE 


Supraumplerea unei cisterne este şi mai periculoasă în cazul gazelor decât în cazul lichidelor: • gazele se dilată mai mult decât lichidele dacă temperatura creşte, ceea ce înseamnă că deschiderea vanei de siguranţă sau explozia unei cisterne ermetice se vor produce mai rapid; • gazele se răspândesc mai uşor decât lichidele şi la distanţe mai mari, iar eliberarea lor poate provoca catastrofe. Din acest motiv, trebuie luate măsuri speciale: • gradul de umplere maxim autorizat este mai scăzut decât pentru lichide; • cisternele destinate transportului de gaze lichefiate sub presiune sunt echipate cu o jojă (fixă, rotativă sau cu flotor) care vă permite să respecte cu precizie şi uşurinţă gradul de umplere maxim; • încărcătura maximă admisibilă este indicată pentru fiecare gaz autorizat lângă orificiul de umplere. Aceste indicaţii vă permit să efectuaţi umplerea prin cântărire. ATENTIE! Nu vă puteţi baza pe această încărcătură maximă decât dacă cisterna este goală. Dacă în ea mai există produs, trebuie să se ţină seama de acest lucru. Gazele se transporta numai in cisterne circulare sau sferice. PENTRU LICHIDE Când umplerea se face prin gura de vizitare (procedură utilizată încă pentru hidrocarburile gen motorină): • braţul de umplere trebuie introdus vertical şi practic până la fundul compartimentului, iar umplere se începe cu viteză moderată, deoarece: • se pot crea sarcini electrostatice importante, dacă lichidul atinge prea brutal fundul cisternei; • proiecţia în ploaie produce o evaporare importantă a produselor uşoare (adică cele mai uşor inflamabile). • se va deschide numai capacul gurii de vizitare corespunzătoare compartimentului care se umple. Evitaţi supraumplerea cistemei! Capacitatea fiecărui compartiment este indicată în litri pe cisternă şi lângă fiecare orificiu de umplere, înmulţind această cifră cu gradul de umplere se obţine cantitatea maximă autorizată care poate fi încărcată în compartiment. Atenţie: Această cantitate nu poate fi încărcată decât într-o cisternă goală. Dacă în cisternă mai există produs, trebuie să se ţină seama de acesta. LA SFARSITUL UMPLERII • închideţi şi încuiaţi vana de umplere şi închideţi celelalte robinete (inclusiv cel al jojei); • dacă e cazul, repuneţi buşoanele sau bridele pline la extremităţile orificiilor de umplere; • în cazul substanţelor inflamabile, debranşaţi şi puneţi la loc cablul de împământare, în afară de situaţia în care se găseşte în tubul flexibil de transvazare; • inspectaţi vehiculul pentru a observa eventualele scurgeri. INAINTE DE PLECARE
Pe baza datelor conţinute în documentul de transport (denumirea produsului), se verifică: • dacă fişele de siguranţă sunt valabile pentru produsul transportat; • semnalizarea vehiculului; plăcile etichete şi panourile portocalii.

4
               MASURI GENERALE LA GOLIRE 
  
In general, se vor aplica măsuri asemănătoare cu cele care trebuie luate înainte de începerea umplerii: • se controlează dacă substanţa transportată poate fi transvazată în rezervorul fix; • se verifică dacă rezervorul fix poate primi cantitatea transvazată fără a risca deversarea; • în cazul substanţelor inflamabile, se îndepărtează sursele de aprindere (mai ales în vecinătatea tubulaturii de aerisire a rezervorului fix); • se supraveghează operaţiunea de golire. CURATIREA CISTERNEI Curăţarea cisternei este necesară când trebuie încărcate substanţe diferite de cele încărcate anterior, când se efectuează reparaţii şi când se efectuează controale periodice. Curăţarea cisternei constă într-o spălare riguroasă care poate fi efectuată numai de către staţiile de spălare autorizate. Spălarea externă a cisternei este obligatorie dacă se găsesc urme de substanţă periculoasă aderente la exteriorul cisternei. 


INSTABILITATEA CISTERNELOR IN TIMPUL DEPLASARII  
          Camioanele-cisternă şi semiremorcile cisternă care transportă lichide sau gaze lichefiate se comportă pe şosea altfel decât camioanele obişnuite. Acest comportament particular este provocat de mişcarea substanţei lichide în interiorul cisternei. In timpul unei mişcări rectilinii cu viteză constantă, vehiculul se comportă normal, deoarece lichidul nu este în mişcare. La frânare, substanţa lichidă se deplasează în cisternă şi creşte brusc presiunea pe peretele din faţă. Din acest motiv, vehiculul este efectiv împins înainte şi distanţa de frânare creşte, iar după frânare apare fenomenul de balansare a vehiculului. In timpul unei accelerări, se produce acelaşi fenomen ca la frânare, dar în sens contrar şi cu o amplitudine mai mică, iar deplasarea vehiculului este mai puţin influenţată.
In timpul unei schimbări a direcţiei, lichidul se deplasează în cisternă spre partea exterioară a curbei, provocând o suprapresiune pe peretele lateral, în acest moment apare pericolul de derapare sau de răsturnare. Centrul de greutate se deplasează spre exteriorul curbei. Dacă centrul de greutate al vehiculului ajunge în afara planului de răsturnare (planul vertical care trece prin punctele de contact dintre roţi şi sol), vehiculul se dezechilibrează şi se răstoarnă. Intensitatea forţei pe care deplasarea lichidului o exercită asupra vehiculului depinde de bruscheţea frânării sau viteza în viraje. Din acest motiv, trebuie: • să reduceţi viteza; • să evitaţi manevrele bruşte; • să frânaţi prudent şi fără şocuri; • să frânaţi înainte de intrarea în curbe şi nu în curbe. Limitând deplasările lichidului, forţele exercitate asupra pereţilor cisternei sunt reduse. De aceea: • cisternele mari sunt împărţite în compartimente sau sunt prevăzute cu spărgătoare de valuri; • cisternele sau compartimentele de peste 7500 l (15000 l pentru semiremorcile cisternă care transportă gazele lichefiate), care nu sunt prevăzute cu spărgătoare de valuri, trebuie umplute la cel mult 20% sau cel puţin 80% din capacitatea lor.

5
In cazul în care cisterna este împărţită în compartimente separate care nu sunt încărcate sau goale concomitent, trebuie să ţineţi cont de următoarele: • osia motoare sau de direcţie trebuie să rămână cu o greutate de încărcare suficientă; • dacă sunt încărcate numai compartimentele din spate, tendinţa de derapare în viraje se accentuează din cauză că forţele laterale acţionează mai ales în partea mai grea a vehiculului. Pentru golirea parţială a unui camion-cisternă prevăzut cu compartimente separate, este recomandat să se procedeze la descărcare în ordinea următoare: 1. compartimentele din mijloc (pentru a menţine încărcate osiile motoare şi de direcţie); 2. compartimentele din spate (pentru a evita derapările); 3. compartimentele din faţă. Pentru golirea parţială a unei semiremorci-cisternă cu mai multe compartimente separate, este recomandat să se descarce compartimentele în ordinea următoare: 1. compartimentele centrale; 2. compartimentele din faţa punctului de sprijin; 3. compartimentele din spate; 4. compartimentul de deasupra osiei motoare din spatele punctului de sprijin.
Curs Atestat ADR - Cisterne Curs Atestat ADR - Cisterne Reviewed by Military-Test.ro on 10:53 Rating: 5

Niciun comentariu:

js.src = "//connect.facebook.net/ro_RO/sdk.js#xfbml=1&version=v2.4";